1999 - Club tour, Coachella

Sources:

apc1999-09-02.csb.ed.3.flac1648
apc1999-09-02.csb.ed.unknown.flac1644

apc1999-10-09.csb.catalystx.0.flac1644
apc1999-10-09.csb.ed.1.flac1644
apc1999-10-17.analog.unknown.unknown.flac1644
apc1999-10-18.csb.unknown.unknown.flac1644
apc1999-10-18.unknown.unknown.unknown.flac1644
apc1999-10-21.csb.dpodeath.0.flac1644
apc1999-10-21.csb.ed.3.flac1648
apc1999-10-21.unknown.unknown.unknown.flac1644
apc1999-10-22.csb.dpodeath.0.flac1644
apc1999-10-22.csb.ed.1.flac1648
apc1999-10-22.csb.unknown.2.flac1644
apc1999-10-22.unknown.unknown.unknown.flac1644
apc1999-10-24.csb.dpodeath.0.flac1644
apc1999-10-27.unknown.unknown.1.flac1644
apc1999-10-30.ecm909.unknown.1.flac1644

apc1999-11-13.csb.unknown.1.flac1644

2011. Copyright APC Drive Project
Joomla Templates Free